Zajazd Przylasek

REGULAMIN OŚRODKA PRZYLASEK w m. WIARTEL

Dyrekcja Ośrodka będzie wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu,  który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt.

Dokonując tych czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

 1. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Przylasek.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba trwa od godz. 14.00, do 11.00. Gość hotelowy może zająć bez dodatkowej opłaty pokój od 11.00 do 14.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój jest wolny.
 3. Przy zameldowaniu Gość hotelowy zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik ma obowiązek odmówić wydania karty do pokoju.
 4. Najmując pokój Gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany, Gość powinien zgłosić w recepcji na dzień przed wyjazdem. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu z powodu braku miejsc.
 6. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju lub domku innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Za pobyt rozliczamy się przy meldunku. Osobom, które z przyczyn od nas niezależnych zrezygnują z pobytu, nie będą zwracane koszty. W sytuacjach, kiedy pobyt trwa powyżej 7 dni Dyrekcja może rozważyć częściowy zwrot kosztów reszty pobytu.
 8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 jest traktowane, jako przedłużenie pobytu a program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za 50% doby wynajmu pokoju lub domku według cennika.
 9. Klucze wraz z chipem do bramy i bramki wejściowej są wydawane w recepcji po wypełnieniu karty meldunkowej i akceptacji regulaminu.
 10. Zgubienie klucza z brelokiem skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 50 PLN.
 11. Przed opuszczeniem pokoju lub domku prosimy wyłączyć klimatyzację i ogrzewanie.
 12. Opuszczając pomieszczenie mieszkalne Goście są zobowiązani do sprawdzenia czy drzwi zostały dokładnie zamknięte i oddania kluczy w recepcji.
 13. Śniadania serwujemy w godzinach 08.30 do 10.30.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających.  (art.415 k.c.)
 15. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona. Ośrodek nie posiada stosownego depozytu.
 16. Zabrania się wynoszenia z pokoi białych ręczników hotelowych na kąpielisko.
 17. Zgodnie standardem odświeżenie pokoju lub domku odbywa się na życzenie Gościa. Prosimy o zgłaszanie takich potrzeb w godzinach porannych.
 18. Na terenie Ośrodka należy zachować bezwzględną ciszę nocną od godziny 22.00 do 07.00 rano.
 19. Nie będą przyjmowani goście w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swym zachowaniem spokój innych. (art. 51 k.w.). W przypadku naruszenia ciszy nocnej może interweniować Ochrona Rezydencji, a w szczególnych przypadkach zostanie powiadomiona POLICJA.
 20. Gość wyraża zgodę na obciążenie karą 600 PLN za nieprzestrzeganie ciszy lub zakłócanie wypoczynku. Kara zostanie pobrana w gotówce lub z karty kredytowej Gościa. Odpowiedzialność za naruszenie ciszy ponosi osoba na którą jest meldunek. W sytuacji uporczywych naruszeń ciszy i miru na terenie Ośrodka Gość będzie proszony o opuszczenie miejsca pobytu bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 21. Osoby niezameldowane na terenie Ośrodka nie powinny przebywać w pokojach lub domkach od 22.00 do 7.00 dnia następnego. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób.
 22. Recepcja ma prawo obciążyć gościa także w przypadku kiedy obsługa stwierdzi, że w pokoju lub domku spało więcej osób niż deklarowano przy rezerwacji lub meldunku.
 23. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach i domkach mazurskich nie wolno używać przyrządów zasilanych energią elektryczną jak: grzałek, grzejników. Zasada nie dotyczy takich urządzeń jak: ładowarki telefonów, laptopów, telefonów, aparatów fotograficznych.
 24. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujące się na terenie parkingi są niestrzeżone, nie są także monitorowanym elektronicznie.
 25. Po uzyskaniu akceptacji za dodatkową opłatą Gość ma prawo, do zamieszkiwania w pomieszczeniu mieszkalnym ze zwierzęciem. Obowiązujące stawki: 30 PLN dobę do 10 kg, 50 PLN powyżej 10kg
 26. Dyrekcja Ośrodka prosi o zadbanie, aby zwierzę nie było zagrożeniem i utrapieniem dla innych gości. Prosimy sprzątać po swoich pupilach jak również, aby, nie wchodziły do wody w miejscach wyznaczonych kąpielisk.
 27. Zakazane jest wyprowadzanie zwierzęcia w celach higienicznych lub rekreacyjnych na terenie Ośrodka. Nie wolno wprowadzać zwierząt do restauracji. W czasie poruszania się gościa po terenie agresywne zwierzę winno być prowadzone na smyczy i w kagańcu.
 28. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych.
 29. Ośrodek nie przyjmuje ras zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
 30. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez 1 miesiąc, a następnie utylizowane.
 31. Ze względu na ochronę przeciwpożarową i dedykowany system czujników w pokojach i domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za wezwanie straży pożarnej Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 1.500, – PLN.
 32. Złamanie zakazu palenia, który obowiązuje w całym Ośrodku poza miejscami wyznaczonymi skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 500, – PLN z tytułu odświeżenia pokoju lub domku. [Ust. o ochr. zdr. Dz. U. 1996r nr 10 z pózn. zm.]
 33. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację na miejsce zbiórek, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel Ośrodka.
 34. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli Państwo wyrażą chęć rozpalenia grilla lub ogniska prosimy o zgłoszenie się do recepcji w celu uzgodnienia i wskazania bezpiecznego miejsca.
 35. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, zarządzający Ośrodkiem może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia lub zniszczenia i opuszczenia terenu.
 36. Zarządzający Ośrodkiem może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w nim, albo też w inny sposób zakłócił spokój przebywających na tym terenie.
 37. Podstawą regulaminu są Dzienniki Ustaw i rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi turystyczne.
 38. Gość wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych do komunikacji elektronicznej.

 

DYREKCJA WRAZ Z PERSONELEM ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU